2018 03 17 Ski Meeting segue la Gara

.... segue la Gara